СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

СОФИЯ - НАЕМИ

ОБЛ. СОФИЯ - ПРОДАЖБИ

БЪЛГАРИЯ - ПРОДАЖБИ

Защита на личните данни

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦАТА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:


Фирма: „ОЛИМП-Ю.В. - Имоти в София" ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 204729758
Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Кн. Александър Дондуков" № 77, ет. 6
Адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Кн. Александър Дондуков" № 77, ет. 6
Телефон: 0885 066 508
Адрес на електронна поща: info@olimp-uv.com

Уебсайт: www.olimp-uv.com

Представител: Юлиана Веселинова Андреева-Иванова

 

Информация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни:


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg

 

„ОЛИМП-Ю.В. - Имоти в София" ЕООД (Наричано по-долу за краткост "Администратор" или "Дружеството") осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу „Регламента". Настоящата информация има цел да Ви информира за всички аспекти на обработката личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.


Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни


Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с извършваната от него търговска дейност, състояща се сключване и изпълнение на договори за посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, както и консултации и представителство при сключване на сделки с недвижими имоти, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена от закона, включително дейностите, описани подробно в предмета на дейност на Администратора. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни и за целите на използването на уебсайта https://www.olimp-uv.com. Администраторът събира и обработва лични данни по-конкретно на следните основания:


1. Изрично получено съгласие от Вас като клиент - с изпращането на запитвания чрез тази интернет страница, при доброволното Ви свързване с Администратора по какъвто и да е начин, както и при сключване на договор за посредничество, консултации или друг вид договор с Администратора, Вие се съгласявате, че Администраторът ще събере и обработи предоставените от Вас лични данни за целите и по начина, описани по-долу;
2. Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас - след сключване на договор с Администратора, той има право да обработва предоставените от Вас лични данни за целите на изпълнението на договора;
3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора - спрямо Администратора се прилагат редица законови задължения за събиране и обработване на данни, в това число чл. 50 от Търговския закон, свързан с воденето на дневник на посредника, както и специалните норми и правила на данъчното и финансовото законодателство;
4. За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна - Администраторът, за целите на своята търговска дейност, има право да осъществява събиране и обработване на информация, както и да разпространява на трети лица - съдоговорители, информация, необходима за изпълнение на договора си за посредничество и др. Също така, Администраторът има право да съхранява и обработва лични данни за защита на законните си интереси по съответния ред.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни


Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме личните Ви данни на горепосочените основания, включително за следните цели:


1. индивидуализация на страна по договора;
2. счетоводни цели;
3. данъчни цели;
4. статистически цели;
5. защита на информационната сигурност;
6. обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
7. осъществяване на цялостната търговска дейност на Дружеството;
8. осъществяване на контакт с компетентни административни органи (кметове, директори и др.) и/или лица, осъществяващи публични функции (нотариуси, частни съдебни изпълнители)


(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:


1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2. ограничение на целите на обработване;
3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
4. точност и актуалност на данните;
5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.


(3) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на свои легитимни интереси, в това число частноправни - по договори, сключени с Вас, при защита срещу трети страни по сделки с недвижими имоти, по които Администраторът е бил посредник и т.н., както и публичноправни - за оправдаване на приходи пред органите на НАП, за целите на спазване разпоредбите на Закона за счетоводството и т.н.


Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява нашето Дружество


Чл. 3. Дружеството извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни за следните цели:


1. Сключване на договори за посредничество - за целите на дейността на Дружеството, то сключва договори за посредничество (независимо от формата им), като за идентификацията на поръчващия (доверителя) на посредничеството, Дружеството събира основни индивидуализиращи данни за физическите лица - три имена, единен граждански номер, постоянен адрес. При желание от страна на съдоговорителя, той може да предостави и номер на лична карта, дата и орган на издаване. Писмено сключените договори за посредничество се съхраняват по специален ред, непозволяващ нерегламентирания достъп до тях на неоторизирани служители на Дружеството. Документите, съдържащи лични данни се съхраняват на хартиен носител, при специален достъп на конкретни служители до тях.
2. Изпълнение на поръчки за посредничество - Дружеството, за целите на изпълнение на възложеното му посредничество, не разпространява публично личните данни, които е събрало, в това число не разпространява документи, съдържащи лични данни или такива данни, които биха довели до идентифицирането на лица. Дружеството предоставя лични данни на трети лица, с които се намира в договорни отношения, за целите на осъществяване на възложеното му посредничество и доколкото това е необходимо за осъществяване на възложената му поръчка. Дружеството предоставя на трети лица документи за собственост, както и други документи, касаещи правния статус на недвижими имоти и правото на собственост върху тях, доколкото това е необходимо за осъществяване на добро посредничество между страните.
3. Извършване на консултации - при осъществяването на специализирани консултации (правни, икономически и т.н.) по повод недвижими имоти, Дружеството събира и обработва данни за възложителя на консултацията и за лицата, притежаващи права с обект имота или ползването му;
4. Извършване на директен маркетинг по привличане на търсещи и предлагащи субекти на пазара на недвижими имоти - за целите на изпълнение на възложените му поръчки за посредничество, Дружеството привлича потенциални купувачи или инвеститори, както и собственици или техни представители или посредници;


Чл. 4. (1) Администраторът обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:


a) Данни за сключване на договори за посредничество - устно възлагане на поръчка (имена, е-mail, телефонен номер)


Цел, за която се събират данните:


Осъществяване на връзка с възложителя - собственик, и формиране на оферта за предлагане на имот, съответно за определяне на параметрите на предлагане и за обема на услугата, която Дружеството ще предоставя - офлайн и/или онлайн реклама и предлагане и др.


Осъществяване на връзка с възложителя - потенциален купувач или инвеститор по определя на обема на неговото търсене, на конкретните финансови, инвестиционни и правни параметри на търсенето;


Основание за обработка на личните Ви данни - С възлагането от Ваша страна на предлагането или търсенето на недвижим имот на Дружеството, същото следва да започне да изпълнява договора за посредничество и в такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б" от Регламента. С възлагането на посредничеството Вие доброволно предоставяте имената си и данни за връзка с Вас, като давате съгласие съгласно чл. 6, § 1, б. „а" от Регламента за обработването на тези лични данни. Прилага се също и чл. 6, § 1, б. „е" от Регламента, доколкото за целите на договора Дружеството има легитимен стопански интерес да индивидуализира договарящата страна.


b) Данни за сключване на договори за посредничество - писмено възлагане на поръчка (три имена, ЕГН, постоянен адрес) - възможно е предоставяне и на данни относно номер на документ за самоличност, дата и орган на издаване, както и период на валидност;


Цел, за която се събират данните:


Сключване и изпълняване на договор за посредничество, правилното индивидуализиране на лицето, сключило договора;


Основание за обработка на личните Ви данни - С възлагането от Ваша страна на предлагането на недвижим имот на Дружеството, същото следва да започне да изпълнява договора за посредничество и в такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б" от Регламента. С възлагането на посредничеството Вие доброволно предоставяте имената си и данни за връзка с Вас, като давате съгласие съгласно чл. 6, § 1, б. „а" от Регламента за обработването на тези лични данни. Прилага се също и чл. 6, § 1, б. „е" от Регламента, доколкото за целите на договора Дружеството има легитимен стопански интерес да индивидуализира договарящата страна.
c) Данни за собствеността на недвижими имоти - (три имена, ЕГН, постоянен адрес, данни относно номер на документ за самоличност, дата и орган на издаване, както и период на валидност, както и други данни, вписани в публични регистри или в документи, вписани или обявени в тях)


Цел, за която се събират данните:


Проверка и проучване правото на собственост върху недвижими имоти по поръчка от трето лице - потенциален купувач или инвеститор. Формиране на оферта по данни за предлагане на имот.


Основание за обработка на личните Ви данни - След възлагане от страна на купувач или инвеститор на посредничество по търсене на имот, в рамките на своята стопанска дейност и с грижата на добрия посредник, Дружеството следва да започне да изпълнява договора за посредничество и да проучи правото на собственост и други правни аспекти, касаещи избран от потребителя недвижим имот. В такъв смисъл основание за обработването става чл. 6, § 1, б. „б" от Регламента. Прилага се също и чл. 6, § 1, б. „е" от Регламента, доколкото за целите на договора Дружеството има легитимен стопански интерес да изпълнява договорите за посредничество лоялно и с грижа, проучвайки подробно собствеността и правните особености на избран имот. Обработваните данни са вписани в публични и общодостъпни регистри - Имотен регистър, Търговски регистър, Регистър „БУЛСТАТ" и др. подобни.


d) Обработване на данни за целите на директния маркетинг


Цел, за която се събират данните:


Привличане на страни по сделки с недвижими имоти - предлагащи недвижими имоти собственици и търсещи недвижими имоти потенциални купувачи или инвеститори. Директен маркетинг.


Основание за обработка на личните Ви данни - Легитимният стопански интерес на Дружеството да проучва търсенето и предлагането на недвижими имоти за целите на пазарната си политика, на основание чл. 6, § 1, б. „е" от Регламента, оправдава достъпът до публично достъпни лични данни, предоставени по силата на законово задължение или с Ваше съгласие.


e) Обработване на лични данни при създаване на база данни с недвижими имоти и съхраняване на архив


Цел, за която се събират данните:


Изграждане на удобна и пълна база данни с всички имоти, по които Дружеството осъществява посредничество и/или консултации с цел по-добро предлагане и привличане на адекватно търсене;


Основание за обработка на личните Ви данни - Легитимният стопански интерес на Дружеството да проучва търсенето и предлагането на недвижими имоти за целите на пазарната си политика, на основание чл. 6, § 1, б. „е" от Регламента, както и съгласието, което Вие изразявате при възлагането на посредничеството съгласно чл. 6, § 1, б. „а" от Регламента дават основание на Дружеството да обработва данните Ви за тази цел.


(2) Администраторът не събира и не обработва лични данни, освен при изрично съгласие на субекта им, които се отнасят за следното:


• разкриват расов или етнически произход;
• разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
• генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.


(3) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.


(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.


(5) Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители


Срок на съхранение на личните Ви данни


Чл. 5. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни от момента на сключване на договор между Вас и него до момента на прекратяване на договорните отношения между Вас и Администратора. След изтичане на този срок, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).


(2) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. В случай на съдебен спор, Администраторът съхранява личните Ви данни до приключването му.


(3) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.


Чл. 6. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.


Предаване на Вашите лични данни за обработване


Чл. 7. (1) Администраторът може, по собствена преценка, да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламента.


(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни


Чл. 8. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез писмено искане в свободен текст, отправено до Дружеството.


(2) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска да потвърдите писменото си искане лично пред Дружеството, освен ако подписът Ви под искането не е удостоверен по законоустановен ред.


(3) Съгласието за обработване на личните Ви данни не е единственото основание за събиране и обработване на лични данни, въз основа на което Администраторът извършва дейността си. В случай че дадените лични данни, за които оттеглите съгласието си, се обработват единствено на това основание и преустановяването на обработването засяга възможността за изпълнение на договорни задължения към Вас, Администраторът има право да преустанови изпълнението на договора спрямо Вас.


Право на достъп


Чл. 9. (1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.


(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.


(3) Администраторът Ви предоставя, при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.


(4) Първото предоставяне на достъп до данните е безплатно.


(5) За повторно или следващо искане за предоставяне на достъп до данни, на основание чл. 15, § 3 от Регламента, Администраторът има право на възнаграждение (такса) в размер на 20 лв. за всяко искане.


Право на коригиране или попълване


Чл. 10. Вие можете да коригирате или попълните отнасящите се до Вас лични данни с отправяне на искане до Администратора.


Право на изтриване („да бъдеш забравен")


Чл. 11. (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:


• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
• Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
• Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
• личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
• личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
• личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.


(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:


• за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
• за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
• по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
• за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
• за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.


(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;


(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете писмено искане до Администратора.


(5) Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(6) В случай че упражните правото си на изтриване преди прекратяване на договорните отношения между Вас и Дружеството, сключеният между Вас и Дружеството договор, Дружеството има право да преустанови изпълнението на договора, доколкото то е засегнато от изтриването на личните Ви данни.


(7) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване


Чл. 12. Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:


1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;


2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;


3. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;


4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост


Чл. 13. (1) Вие можете да получите в писмен или машинно-четим формат данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора, след като подадете писмено искане до Администратора за това.


(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация


Чл. 14. Вие можете да поискате писмено от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение


Чл. 15. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. В случай че не Администраторът не обработва данните Ви на законово основание, той следва да преустанови обработването.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни


Чл. 16. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.


(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:


• е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
• е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
• уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Лица, на които се предоставят личните Ви данни


Чл. 17. За целите на обработване на личните Ви данни, предоставяне на съответната услуга и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни - виж списъка на обработващите данните. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.


Чл. 18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.


Чл. 19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Уебсайт: www.cpdp.bg

 

Чл. 20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни писмено с изявление до Администратора.


Чл. 21. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.